LET'S WORK TOGETHER

Wet en regelgeving

Wet- en regelgeving uitzendkrachten Trabajob International

Op elk contract dat u via Trabajob International of een andere uitzendorganisatie aangaat is, de CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 van toepassing. Daarin zijn alle algemene voorwaarden, rechten en plichten voor zowel werkgevers als werknemers vastgelegd.

Aan de hand van de CAO wordt onder meer de hoogte van het salaris van de uitzendkracht vastgesteld, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Verder staan er afspraken in over de eventuele onkostenvergoedingen waar uitzendkrachten recht op hebben en bevat de CAO bepalingen over de spaarloonregeling waar elke werknemer aanspraak op kan maken.

Ook zijn in de CAO voor uitzendkrachten afspraken opgenomen over de lengte van de proeftijd, doorbetaling van het salaris van uitzendkrachten bij ziekte, de minimale opzegtermijn van het contract en het maximaal aantal tijdelijke contracten dat uitzendkrachten volgens de flexwet kunnen aangaan.

De ABU-CAO kent een collectieve scholingsreservering voor uitzendkrachten. Hiervoor wordt gedurende de eerste 78 gewerkte weken een percentage van de loonsom gereserveerd.

Zie voor meer informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de uitzendbranche de volledige collectieve arbeidsovereenkomst.

In de artikel-omzettingstabel (transponeringstabel) kunt u de verwijzing naar de juiste artikelnummers in de CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 opzoeken.

Overtuigd?